Tijdskrediet en thematische verloven: een handig overzicht voor de onthaalouder werknemers

Wil je voor je kinderen zorgen, bijstuderen of even wat meer tijd nemen voor je familie? ACV onderhandelde het tijdskrediet zodat jij je leven en je werk beter kan verzoenen. Als onthaalouder in het werknemersstatuut kan ook jij hier gebruik van maken. Wat dat nu juist allemaal inhoud zetten we even op een rijtje.

Wat is tijdskrediet met motief?

Elke werknemer heeft recht op 51 maanden tijdskrediet met motief tijdens zijn volledige loopbaan.

We maken een verschil tussen twee soorten: het motief ‘zorg’ en ‘opleiding’. Er zijn drie vormen waarin je het tijdskrediet kan opnemen. Je kan je arbeidstijd verminderen met 1/5e, halftijds of voltijds. Wanneer je tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen is deze beperkt tot maximum 36 maanden.

Onder het motief zorg vallen volgende situaties:

 • Zorg voor een kind tot 8 jaar
 • Zorg voor een kind met een handicap tot 21 jaar
 • Zorg voor een minderjarig zwaar ziek kind
 • Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid
 • Palliatieve zorg

Voor al deze ‘zorg’ motieven kan je in totaal maximum 51 maanden tijdskrediet nemen.

Belangrijk om weten: Indien je dus bijvoorbeeld 36 maanden tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen schieten er nog 15 maanden over waarin je eventueel tijdskrediet met het motief zorg kan opnemen. Alle bovenstaande motieven tellen dus mee voor het totaal van 51 maanden.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om gebruik te kunnen maken van tijdskrediet moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

 • Je moet werken in de privé sector.
 • Er moeten meer dan 10 werknemers in je onderneming werken. Bij 10 werknemers of minder heb je het akkoord van je werkgever nodig.
 • Je moet minstens 2 jaar een arbeidsovereenkomst hebben bij je huidige werkgever. (Indien je je ouderschapsverlof hebt opgebruikt en aansluitend hierop tijdskrediet wil opnemen dan dien je niet aan deze voorwaarde te voldoen.)
 • In het jaar of de twee jaar voor je aanvraag moet je een minimaal aantal uren gewerkt hebben. (1 jaar voltijds om 1/5 tijdskrediet op te nemen, 1 jaar minimaal 27u/week om halftijds tijdskrediet op te nemen en 1 jaar minimum 4u/week om voltijds tijdskrediet op te nemen.)

Wat zijn thematische verloven?

Naast het tijdskrediet kan je ook nog gebruik maken van thematische verloven. Er zijn drie soorten thematisch verlof:

 • Ouderschapsverlof
 • Verlof voor medische bijstand ( of Verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid)
 • Verlof voor palliatieve zorgen

Ook hier zijn er drie vormen waarin je het verlof kan opnemen: 1/5e, halftijds of voltijds.

Het tijdskrediet met motief en de thematische verloven staan los van elkaar. Het gaat om verschillende, van elkaar onafhankelijke rechten. In de praktijk wordt meestal eerst het thematische verlof opgenomen, om aansluitend in het tijdskrediet met motief te stappen.

Wanneer kan je gebruik maken van ouderschapsverlof?

Vanaf de geboorte (of adoptie) van je kind tot 12 jaar (of 21 jaar indien je kind een handicap heeft) heb je als ouder recht op 4 maanden ouderschapsverlof.

Om hiervan gebruik te maken moet je in de 15 maanden voor je aanvraag wel 12 maanden gewerkt hebben voor je huidige werkgever. Als je voltijds ouderschapsverlof neemt speelt het geen rol of je voltijds of deeltijds werkt. Als je halftijds of 1/5e tijdskrediet wil opnemen moet je in die 12 maanden wel voltijds gewerkt hebben.

Op welke manieren kan je het ouderschapsverlof opnemen?

Met je vier maanden ouderschapsverlof kan je je loopbaan:

 • Gedurende 4 maanden volledig onderbreken. Je kan deze periode opsplitsen in maanden naar eigen keuze. Vb. 2 maanden in juli en augustus en nog eens een maand in oktober.
 • Gedurende 8 maanden verminderen naar een halftijds tewerkstelling. Dit kan opgesplitst worden in blokken van telkens 2 maanden of een veelvoud daarvan.
 • Gedurende 20 maanden verminderen met 1/5e. Dit kan opgesplitst worden in blokken van minimum 5 maanden of een veelvoud hiervan. Je dient wel telkens voor elk blok een nieuwe aanvraag in te dienen.

Bij elke nieuwe aanvraag kan je overschakelen naar een ander regime.
Bijvoorbeeld: voor eenzelfde kind kan je 2 maand volledig onderbreken, 2 maanden halftijds ouderschapsverlof nemen en gedurende 5 maanden overstappen naar een 1/5e vermindering. Daarna is je krediet van 4 maanden opgebruikt.

Sinds 1 juni 2019 is er een flexibilisering van het ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand. Meer daarover kan je lezen in ons artikel: Ouderschapsverlof: Hoe zit dat nu weer juist?

Verlof voor medische bijstand.

Wanneer je een zwaar ziek gezins- of familielid wil bijstaan kan je tijdelijk je werk onderbreken of verminderen met verlof voor medische bijstand. De behandelende arts van je familie- of gezinslid bepaalt welke ziekte of medische ingreep als een ‘zware ziekte’ wordt beschouwd. Deze bezorgt je een attest voor je aanvraag.

Per ernstig ziek gezins- of familielid kan je dit zorgverlof op 3 manieren opnemen:

 • Voltijds voor maximum 12 maanden in totaal.
 • Halftijds voor maximum 24 maanden in totaal.
 • 1/5e voor maximum 24 maanden in totaal.

Per aanvraag kan dit telkens voor minimum 1 maand en maximum 3 maanden.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen bij verlof voor medische bijstand.

In tegenstelling tot het tijdskrediet hoef je hier vooraf aan je aanvraag niet een minimum periode bij je huidige werkgever gewerkt hebben.

 • Je hebt voor elke periode die je aanvraagt een attest nodig van de behandelende geneesheer.
 • Voltijds zorgverlof kan je altijd nemen ongeacht je voltijds of deeltijds werkt.
 • Voor halftijds zorgverlof moet je minstens ¾ werken op het moment van de aanvraag.
 • Voor 1/5 zorgverlof moet je voltijds aan de slag zijn op het moment van de aanvraag.
 • In een onderneming met minder dan 10 werknemers kan je enkel voltijds zorgverlof nemen tenzij je werkgever akkoord gaat met een halftijdse of 1/5 vermindering.

Kort zorgverlof bij hospitalisatie van je kind

Wanneer je kind in het ziekenhuis moet worden opgenomen, kan je gebruik maken van een soepelere vorm van het zorgverlof. Je kan dit voor 1 week opnemen, verlengbaar met een week.

Wanneer de hospitalisatie onverwachts is, hoef je dit geen 7 dagen op voorhand aan te vragen. In dringende gevallen kan het zorgverlof onmiddellijk ingaan. Je brengt uiteraard wel je werkgever op de hoogte.

Om gebruik te maken van dit korte zorgverlof heb je een medisch attest nodig van de behandelende geneesheer. Indien het voor jezelf of de andere ouder niet mogelijk is om het zorgverlof op te nemen kan het recht doorgegeven worden aan de grootouders, broer of zus van het minderjarige kind.

Verlof voor palliatieve zorgen

Als werknemer heb je het recht om verlof te nemen om een persoon bij te staan die een ongeneeslijke ziekte heeft en terminaal is.

De persoon die je bijstaat hoeft geen naaste of verwante te zijn. Als je palliatief verlof aanvraagt heb je een getuigschrift van de geneesheer nodig waarin deze vaststelt dat je bereid bent om palliatieve zorg te geven.

Je kan per patiënt 1 maand palliatief verlof nemen. Dit kan tweemaal verlengd worden met een maand. In totaal kan je dus maximaal 3 maanden palliatieve zorg opnemen voor dezelfde persoon.

Dit kan voltijds, halftijds of met 1/5e. Zoals bij de andere vormen van thematisch verlof geldt ook hier dat je voltijds moet werken om gebruik te kunnen maken van een 1/5e vermindering en ¾ moet werken om halftijds palliatief verlof te nemen.
Goed om weten: Je werkgever kan palliatief verlof niet weigeren.

Tijdskrediet of thematisch verlof aanvragen bij je werkgever en RVA

Indien je tijdskrediet of thematisch verlof wil aanvragen breng je telkens eerst je werkgever schriftelijk op de hoogte en daarna RVA. De aanvraag bij RVA kan op papier maar doe je bij voorkeur digitaal. Zo ben je zeker van een snelle opvolging.

Je vindt op de website van RVA een uitgebreide uitleg over alle stappen die je moet volgen bij elke aanvraag, binnen welke termijnen dit moet gebeuren en hoe lang je werkgever ja aanvraag eventueel kan uitstellen.

Alle info voor de aanvraag van tijdskrediet met motief
Alle info voor de aanvraag van thematische verloven

Vanaf het moment van je aanvraag tot 3 maanden na de einddatum van het tijdskrediet of thematisch verlof ben je beschermd tegen ontslag. Behalve om dringende redenen of redenen die niets te maken hebben met het tijdskrediet kan je dus niet ontslagen worden.

Vraag je je af hoeveel maanden of dagen tijdskrediet of thematisch verlof je nog over hebt? Op www.breakatwork.be krijg je een handig overzicht. Je kan hier ook meteen een attest voor je werkgever downloaden. Dit heb je nodig bij de aanvraag van tijdskrediet.

Wat gebeurt er met je loon op de dagen dat je niet werkt?

Je werkgever betaalt uiteraard geen loon voor de dagen waarop je niet werkt. Om dit verlies aan inkomen op te vangen heb je bij elk tijdskrediet met motief of thematisch verlof recht op een onderbrekingsuitkering van RVA.
Wil je weten hoeveel die uitkering bedraagt? Dan kan je eveneens terecht op break@work. Na het beantwoorden van enkele vragen geeft de website je een idee van het bedrag dat je zal ontvangen.

Werk je in Vlaanderen? Dan heb je naast de uitkeringen van RVA waarschijnlijk ook nog recht op de Vlaamse aanmoedigingspremie. Deze premie bestaat uit een zorgkrediet of een opleidingskrediet. Meer informatie en de voorwaarden kan je hier terugvinden. Zeker even nakijken dus!

Goed om te weten

Kinderbijslag

Wanneer je tijdskrediet of thematisch verlof neemt heeft dit geen invloed op je kinderbijslag. Die blijft dus hetzelfde.

Vakantie

De dagen waarop je tijdskrediet of thematisch verlof neemt worden bij de berekening van je vakantiedagen en vakantiegeld voor het volgende jaar niet meegeteld. Dit wil zeggen dat indien je bijvoorbeeld in het voorbije jaar 12 maanden 1/5e ouderschapsverlof opnam dat je in het daaropvolgende jaar 1/5e minder vakantiedagen zal hebben.

Werkloosheid

Word je werkloos tijdens je thematische verlof of tijdskrediet dan ontvang je een werkloosheidsuitkering op basis van het gemiddelde dagloon dat je zou verdiend hebben als je je loopbaan niet zou onderbroken hebben. Tijdskrediet met motief of thematische verloven hebben dus geen invloed op je werkloosheidsuitkering.

Pensioen

Wie tijdskrediet met motief neemt of thematisch verlof heeft recht op een onderbrekingsuitkering. Deze dagen tellen dan ook volledig mee als gewerkte dagen voor je pensioen. Let wel, indien je er voor kiest om tijdskrediet of een thematisch verlof te nemen zonder onderbrekingsuitkering dan tellen deze dagen niet mee voor de opbouw van je pensioenrechten.

Heb je nog vragen? Wil je weten hoe het nu precies zit voor jouw specifieke situatie? Kom zeker eens langs in één van onze ACV-Puls kantoren. We bekijken samen met jou de mogelijkheden en kunnen je helpen bij de aanvraagprocedures.

Wil je graag nog wat meer in detail lezen over tijdskrediet en thematische verloven? Download dan hier de uitgebreide brochure van ACV.

foto: Robert Collins